ASZF

Általános szerződési feltételek

A Céginformáció.hu Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Megbízó/Megrendelő között, a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó feltételeket, a Felek alapvető jogait és kötelezettségeit jelen üzletszabályzat tartalmazza.

 • Értelmező rendelkezések

Szolgáltató: Céginformáció.hu Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1087, Budapest, Könyves kálmán Krt. 76.

Cégjegyzékszám: 01 09 065988.

Adószám: 10347036-2-42.

Nyilvántartás: Fővárosi Bíróság

 

Honlap: www.ceginformacio.hu

 

Email: info@ceginformacio.hu

Fogalmak

Tag (partner): az a jogalany, aki Szolgáltatóval tagsági szerződést (partnerszerződést) kötött. Tagsági szerződést köthet bármely közjogi és magánjogi jogalany, amely a jelen üzletszabályzatban foglalt feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el, és a tagsági díjat megfizeti.

Megízó: az a jogalany, aki a Szolgáltató szolgáltatásait a tagsági szerződés keretében vagy eseti megbízás alapján igénybe veszi;

Felek: együttesen a Szolgáltató és a Megbízó;

Adós: a Megbízó azon partnere, aki a Megbízóval szemben fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesítette, és akivel szemben a Szolgáltató az inkasszóeljárást folytatja;

Követelés: a Megbízónak az Adóssal szemben fennálló, behajtásra átadott követelése;

Tartozás: az Adósnak a Megbízóval szemben fennálló tartozása;

Inkasszóeljárás: a követelés behajtása érdekében folytatott peren kívüli eljárás;

Külföldi megbízás: olyan a követelés behajtására adott megbízás, amikor az Adós a nem a Magyar Köztársaságban honos;

Szerződéses év: a szerződés megkötésének napja és a következő év azonos napja közötti időszak;

Bonusz-szerződés (együttműködési szerződés): a Tag által köthető, olyan szerződés, amelynek keretében egy előre megfizetett összeg erejéig a tag a tagsági szerződésben foglaltakhoz képest további kedvezmények igénybevételére jogosult.

Írásbeli nyilatkozat: a tag által, a szolgáltató részére e-mailben, faxon, vagy könyvelt postai küldeményként megküldött nyilatkozat.

 • Tagsági szerződés

tagsági szerződést írásban kell megkötni

 • A tagsági szerződés megszűnése

3.1. A Felek a szerződés egy éves határozott időre kötik, azzal, hogy a szerződés felmondás hiányában évente meghosszabbodik, kivéve, hogyha a tag a szerződést, a lejárat napjáig írásban felmondja, illetve ha a tagsági szerződésben erről másképp rendelkeznek.

3.2. Ha a tag (partner) a tagsági díjat a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 60 napon belül nem fizeti meg, a Szolgáltató a tagsági szerződést – a szerződéses év végére szóló hatállyal – megszűntnek tekinti, és tagsági díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti.

 • Tagsági díj

4.1. A Tag (partner) évente a tagsági szerződésben meghatározott tagsági díjat köteles fizetni.

4.2. A Szolgáltató jogosult a tagsági szerződés megkötését követő napon, a szerződés meghosszabbítása esetén a szerződéses év első napján a tagsági díjról számlát kiállítani. A tagsági díjat a Szolgáltató által kiállított számla alapján előre kell megfizetni.

4.3. A Tag (partner) a tagsági díjat a számla kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles megfizetni.

4.4. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a fizetési határidő napját követő naptól a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv kamatra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő mértékű kamatot számol fel.

4.5. A Tag (partner) tudomásul veszi, hogy a tagsági díj megfizetésének kötelezettsége attól függetlenül terheli, hogy a szolgáltatás igénybe vette –e vagy sem.

4.6. Amennyiben a Tag (partner) a tagsági díjat 30 napon belül nem rendezi, vagy a Szolgáltatóval szemben egyéb 30 napot meghaladó lejárt tartozása van, úgy a Szolgáltató a szolgáltatások nyújtását szüneteltetheti. A szünetelés a tartozás rendezéséig vagy a szerződés megszűnéséig tart.

4.7. Ha Tag (partner) a tagdíjfizetési kötelezettségét teljesíti, úgy a Szolgáltató szolgáltatásait korlátozás nélkül igénybe veheti.

4.8. A szünetelés idejére a Tag (partner) díj fizetésére köteles, a szünetelés miatt a díj csökkentését nem kérheti.

 • A Céginformáció.hu Kft. szolgáltatásai

5.1. A Szolgáltató szolgáltatásait Tag (partner) és nem Tag (partner) Megbízók egyaránt igénybe vehetik.

5.2. A Szolgáltató a tagjai (partnerei) számára a saját, valamint a Creditreform Cégszövetség szolgáltatásainak igénybevételét kedvezményesen biztosítja. A Tag (partner) által kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatásokat a tagsági szerződés tartalmazza.

 • Követelésbehajtás (inkasszószolgáltatás)

6.1. A Szolgáltató a Megbízó megbízása alapján a követelések peres és peren kívüli behajtását végzi, belföldön és külföldön egyaránt.

6.2. A nem tag Megbízó az inkasszószolgáltatás igénybevétele esetén alapdíjat köteles fizetni.

6.3. A Szolgáltató csak megalapozott, elismert vagy nem vitatott és még nem peresített követelések behajtását vállalja.

6.4. Követelés behajtására irányuló megbízás csak cégszerűen aláírt, a Szolgáltató által rendszeresített írásbeli megbízójeggyel adható. A megbízójegyhez csatolni kell a követelés alapjául szolgáló dokumentumokat/iratokat – szerződés, megrendelő, megrendelés visszaigazolása, számla, felszólító levelek, adóssal folytatott levelezés, a tartozás tárgyában kötött megállapodás, stb. Az iratokat másolatban kell megküldeni.

6.5. A Szolgáltató a követelést alátámasztó iratokat minden esetben megvizsgálja. A Szolgáltató a követelés behajtására adott megbízást nem köteles elfogadni, azt indoklás nélkül jogosult visszautasítani.

6.6. A követelés behajtására irányuló megbízás elfogadásának feltétele a 6.3. pont szerinti iratok megküldése, nem tag (partner) estében az alapdíj megfizetése, valamint a sikerdíj megfizetésének tudomásul vétele.

6.7. A Szolgáltató a megbízás elfogadását vagy elutasítását a megbízás beérkezésétől számított három munkanapon belül visszaigazolja. Az eljárás kezdő napja a visszaigazolás napja.

6.8. Az inkasszóeljárás időtartama minimum három hónap.

6.9. A megbízás visszaigazolásától kezdve a behajtási eljárás befejezéséig a Megbízó és az Adós között a megbízás tárgyát képező követelést illetően bármilyen egyeztetés, nyilatkozattétel, megállapodás kizárólag a Szolgáltató tájékoztatásával történhet.

6.10. A Megbízó köteles valamennyi tudomására jutott, az inkasszóeljárást befolyásoló információt írásban a Szolgáltató tudomására hozni.

6.11. Amennyiben az Adós a megbízás visszaigazolását követően a követelést a Megbízó részére megfizeti, a Megbízó erről a Szolgáltatót haladéktalanul köteles értesíteni.

6.12. A Megbízó elfogadja, hogy a megbízás fennállása alatt a megbízás tárgyát képező követelés egyéb módon történő érvényesítésétől eltekint.

6.13. A Szolgáltató a követelés behajtásához szükséges intézkedésekről, azok sorrendjéről szabadon dönt. A Szolgáltató a behajtás során köteles a hatályos jogszabályokat betartva, az erre a tevékenységre jellemző gondossággal eljárni.

6.14. A Szolgáltató nem köteles további intézkedéseket tenni a követelés kamatainak behajtása érdekében, ha a követelés behajtása eredményes volt és a kamatkövetelés összege az 5 000 (ötezer) forintot nem haladja meg, vagy amennyiben Szolgáltató várható költségei meghaladják a kamatok beszedése esetén a Szolgáltatót megillető sikerdíj összegét.

6.15. A Szolgáltató jogosult az adós részére részletfizetést engedélyezni. A Szolgáltató a kamatkövetelés maximum 30%-nak elengedéséről önállóan dönthet, a tőkekövetelés mérsékléséhez a Megbízó hozzájárulása szükséges.

6.16. A tartozást főszabályként pénzben kell behajtani. A Megbízó elfogadja, hogy a tartozás bármilyen módon történő rendezése – pl. barter, engedményezés, áru visszaszállítása, tartozás elengedése, stb. – a követelés teljesítésének minősül.

6.17. A követelés behajtása esetén a Szolgáltatót sikerdíj illeti meg. A sikerdíj mértékét a felek esetenként állapítják meg.

6.18. Amennyiben az Adós valószínűsíti, hogy a Megbízóval szemben fennálló tartozását követelés behajtására adott megbízás visszaigazolását megelőzően részben vagy egészben megfizette, a Megbízó köteles a Szolgáltató részére az átadott követelés behajtása esetén járó sikerdíjat megfizetni.

6.19. Ha a Megbízó a megbízást egyoldalúan visszavonja, vagy a Szolgáltató hozzájárulása nélkül Adóssal a tartozás rendezésére vonatkozóan megállapodást, köt, úgy köteles a követelés teljes összege után járó sikerdíjat a Szolgáltató részére megfizetni.

6.20. A Szolgáltató a követelés összegét – megállapodás szerint – a saját vagy a Megbízó számlájára szedi be. Amennyiben a Szolgáltató a követelés összegét saját számlájára szedi be, úgy a sikerdíjjal csökkentett összeget, az összegnek a számlán történt jóváírását követő legkésőbb 7 munkanapon belül köteles a Megbízó számára továbbutalni.

6.21. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató 4.1. pont szerinti szolgáltatása nem terjed ki az Adóssal szembeni csőd -, felszámolási vagy végrehajtási eljárás megindulásának és folyamatának figyelésére.

6.22. A Szolgáltató a behajtási tevékenység lezárásáról, valamint az eljárása eredményéről a Megrendelőt írásban értesíti.

 • A külföldi követelések behajtására vonatkozó külön szabályok

7.1. Külföldi követelés behajtására adott megbízás esetén a tag (partner) is alapdíjat köteles fizetni. Az alapdíj összege országonként meghatározott összeg, amelyet a Szolgáltató díjtáblázata tartalmazza. Az alapdíjat forintban kell megfizetni.

7.2. Az inkasszó eljárás időtartama külföldi megbízás esetén országonként változó, de minimum három hónap.

7.3. Külföldi követelés behajtása esetén kötelező az adós gazdálkodó szervezetről az aktuális céginformáció beszerzése.

7.4. Külföldi követelés behajtására adott megbízás esetén az eljárást a Creditreform Cégszövetség az Adós székhelyén eljárásra jogosult Creditreform Iroda vagy a Creditreform Cégszövetséggel szerződéses viszonyban álló partner iroda folytatja, figyelembe véve a helyi jogszabályokat, amelyek jelentősen eltérhetnek a magyarországi jogi szabályozástól.

7.5. A kapcsolattartás a Megbízóval a Szolgáltató feladata. A Megbízó a Szolgáltató megkeresésére legkésőbb három munkanapon belül köteles válaszolni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult az eljárást felfüggeszteni.

7.6. Külföldi megbízás esetén felmerülő pluszköltségek a Megbízót terhelik. A Szolgáltató a költségek előlegezésére nem köteles.

 • A követelések bírósági úton történő érvényesítése

8.1. A Megbízó döntésétől függően a Szolgáltató segítséget nyújt a követelések bírósági úton történő érvényesítéséhez.

8.2. A követelések bírósági úton történő érvényesítéséhez a Megbízó kifejezetten erre irányuló írásbeli megbízása, valamint a Szolgáltatóval együttműködő ügyvéd(ek) részére adott meghatalmazás szükséges. A bírósági eljárás költségeit – illeték, közzétételi díj – kivételével a Felek esetenként állapítják meg.

8.3. A bírósági eljárás költségeinek előlegezésére a Megbízó köteles.

 • Követeléskezelési pecsét

A Szolgáltató a Tag (partner) igénye szerint követeléskezelési pecsét használatát biztosítja. A pecsét használatának feltételeit a Felek külön szerződésben rögzítik.

 • Céginformáció szolgáltatás

10.1. A Szolgáltató a világ összes országából üzleti információk beszerzését vállalja. A Szolgáltató a megrendelés szerinti legrövidebb időn belül adja meg az információkat a lekérdezett gazdálkodó szervezetekről, személyekről, törekedve arra, hogy az információk pontosak legyenek, és a lehetőségekhez képest a legszélesebb körű tájékoztatást biztosítsák a Megrendelő részére.

10.2. Az adott üzleti információk a vezetői döntés meghozatalát segítik elő. A szolgáltatott adatok alapján a Megrendelő felelőssége és joga, hogy a döntést meghozza, a lekérdezett céggel kapcsolatos üzleti állásfoglalást kialakítsa. A Szolgáltató a Megrendelő kockázatát törekszik csökkenteni, a szolgáltatott információk alapján hozott döntésért felelősség nem terheli.

10.3. A Céginformáció.hu Kft. információi nyilvános adatokat tartalmaznak, az adatvédelmi törvény előírásainak betartásával készülnek. A Szolgáltató alkalmazza az interjúmódszert is, de alapszabálya, hogy a lekérdező céget nem nevezi meg, ennek titokban maradásáért mindent elkövet.

10.4. A céginformáció a Céginformáció.hu Kft. know-how szerint kerül elkészítésre. Standard adatokat tartalmaz.

10.5. A szolgáltatást a tartalomtól függetlenül kell kifizetni. A céginformációt nemleges válasz esetén is ki kell fizetni. A céginformáció költségét akkor is ki kell fizetni, ha az adott cégre vonatkozó információk valamilyen okból nem elérhetőek, vagy adatai nem szerepelnek a nyilvántartásokban (pl. az adatok titkosak, a cég megszűnt stb.)

10.6. A Céginformáció.hu Kft. információi a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képzik. Ennek alapján mindennemű továbbadás és értékesítés a Szolgáltató kizárólagos joga. A Szolgáltató külön szerződés alapján engedélyezheti közvetítő partnereinek a szolgáltatás terjesztését, árusítását. Az elkészült céginformációt csak a megrendelő tekintheti meg, más harmadik személy részére a betekintés, felhasználás nem engedélyezett, csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélye alapján.

10.7. A Megrendelő jogosult valamennyi külföldi és magyar gazdálkodó szervezetről információt kérni. Az adatvédelmi törvény alapján a Céginformáció.hu kft. indoklás nélkül megtagadhatja az információszolgáltatást.

10.8. Az információszolgáltatás díja – amelyet a Szolgáltató aktuális céginformációs díjtáblázata tartalmaz – mindenkor a felelősség mértékével összhangban, illetve kizárásra tekintettel kerül megállapításra. A szolgáltatás díjának módosítása a Szolgáltató joga, a megkötött bonusz-szerződéseket azonban nem érinti.

10.9. A céginformáció teljesítési határidejének túllépése esetén az információ sebessége visszaminősítésre kerül, és alacsonyabb áron kerül kiszámlázásra. A céginformáció megrendelése kötelezettséget jelent a megbízó részére a számla befogadására vonatkozóan, egyben elismerést a jelen követelést illetően.

10.10. A Szolgáltató a Megrendelő igénye alapján biztosítja az online hozzáférést, a Céginformáció.hu Kft. tulajdonát képző adatbankhoz, munkanapokon 0-24 óráig.

10.11. A Szolgáltató adatbankjából lekért információk ára –online ár -, azonnal levonásra kerülnek a Megrendelő aktuális egyenlegéből, függetlenül a kapott céginformáció frissességétől és tartalmától. A Szolgáltató vállalja, hogy az ily módon lekért adatokat a megadott határidőn belül frissíti, aktualizálja, és a Megrendelő mailboxába elhelyezi, amennyiben a Megrendelő a lehíváskor az online rendszer megfelelő részében ezt külön is kéri. A céginformációk idegen nyelven is lehívhatók, de azok szabadszöveg részei mindig magyarul jelennek meg.

10.12. A megrendelt frissítésért a Megrendelő által kért sebesség szerinti szerződéses ár és az online ár közötti különbözet kerül felszámításra.

10.13. Frissített, aktualizált információk esetében a Szolgáltató a teljesítés dátumának a céginformáció mailboxba történő elhelyezésének időpontját veszi figyelembe, ami független a Megrendelő által történő letöltés vagy megtekintés dátumától.

10.14. Az online kód nem ruházható át harmadik személy részére a Megrendelő vállalkozásán belül sem, az ebből eredő esetleges károkért a Megrendelő a felelős. A kód kiadásának mennyiségi korlátozásai nincsenek. Egy vállalkozás korlátlan mennyiségű személyhez kapcsolódó kódot igényelhet.

10.15. Az online kód elvesztéséből, gondatlan kezeléséből eredő károk költségét a Megrendelő viseli. Az online kód letiltását kizárólag írásban (faxon) lehet kérelmezni. Az elvesztés tényét telefonon is be lehet jelenteni, de azt írásban meg kell erősíteni 1 órán belül. A Szolgáltató az alábbi időpontokban tudja azonnal teljesíteni a letiltást: hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30 óra között, pénteken 8.00-15.30 óra között. Az ettől eltérő időpontban érkező tiltásokat az azt követő munkanapon reggel 8.00 órától áll módjában a Szolgáltatónak elfogadni. A Szolgáltató vállalja a felelősséget abban az esetben, ha a letiltást követően a letiltott kóddal az adatbankból lehívás történik. Az ebből keletkezett károkat a Szolgáltató viseli.

10.16. Az online szolgáltatást csak érvényes és befizetett partneri (tagsági) illetve együttműködési szerződéssel lehet igényelni.

10.17. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa kötött partneri (tagsági) szerződés meg nem hosszabbítása esetén online kódja automatikusan érvénytelenné válik.

 • Ceginformacio.hu oldalon történő cégriportok és hivatalos cégdokumentumok értékesítése

11.1. A Céginformáció.hu Kft a jelen ÁSZF alapján az alábbi üzleti szolgáltatást nyújtja meghatározott díj megfizetése ellenében ügyfelei részére: a www.ceginformacio.hu: a Céginformáció.hu Kft. közvetített tartalomszolgáltatást nyújt, melynek keretében Megrendelő a Közigazgatási és Igazságügyi Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködõ Szolgálat rendszerében nyilvántartott mintegy 800.000 céggel kapcsolatos, közokirat és céginformáció adataihoz való hozzáférés, térítés ellenében.

11.2. A Céginformáció.hu Kft. kijelenti, hogy az általa az adatgyűjtés időpontjában hozzáférhető információ legális forrásokból származik.

11.3. Minden olyan esemény, melyet a felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerződéses teljesítést befolyásolja, jelen ÁSZF szempontjából Vis Majornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, áramkimaradás, internet szolgáltatás kimaradása, IRM adatszolgáltatás hiánya, stb.)

11.4. A sikeres fizetést követően a megrendelt termék a böngészőből letölthető, egyúttal email-en is továbbításra kerül megrendelő részére.

11.5. A fizetés az online felületen bankkártyával vagy Paypal-on keresztül történik. A Céginformáció.hu Kft. a megrendelés értékéről átutalásos számlát állít ki Megrendelő részére. A fizetés minden esetben előre történik, a kért dokumentumokat a Céginformáció.hu Kft. csak a számla kiegyenlítése után tudja biztosítani. A számla a pénz a Céginformáció.hu Kft. bankszámlájára érkezésekor tekintendő kiegyenlítettnek.

11.6. A Céginformáció.hu Kft. nem köteles információt adni a Megrendelő részére a szolgáltatott információ forrásairól és kezeléséről.

 • Bonusz-szerződés

12.1. A Tag (partner) további kedvezményeket biztosító ún. bonusz-szerződést köthet. A bonusz-szerződés keretében előre megfizetett összeg erejéig, a Tag (partner) a tagsági szerződésben foglaltakhoz képest további kedvezmények igénybevételére jogosult.

12.2. A Megrendelő csak az általa kifizetett nettó összeg erejéig veheti igénybe a szolgáltatást. A Szolgáltató a Megrendelő által mindenkori vásárolt összeg 10%-áig hitelezi a lekérdezéseket. A Megrendelő a szolgáltatást csak az összeg Szolgáltató bankszámláján való jóváírása után veheti igénybe.

 • Marketingszolgáltatás

A Céginformáció.hu Kft. megrendelésre marketing információkat is szolgáltat. Ennek keretében üzleti partnerek nevét, címét és elérhetőségét biztosító adatok állnak ügyfeleink rendelkezésére, az aktuális díjtáblázat szerint.

 • Adatkezelés

A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és adatvédelemre vonatkozó szabályokat betartja

 • Vegyes rendelkezések

A szolgáltatások megrendelése faxon, emailben, postai úton, illetve személyesen a Szolgáltató hivatalos helyiségében történhet.

A Szolgáltató jogosult a megbízás/megrendelés teljesítése során birtokába jutott iratokat az eljárás lezárását követően megsemmisíteni.

A Tag (partner) jogosult arra, hogy az üzletszabályzatban foglalt rendelkezésektől, a Szolgáltatóval kötött írásbeli megállapodás alapján eltérjen.

A Szolgáltató kijelenti, hogy az üzleti kapcsolat során tudomására jutott valamennyi információ üzleti titok és titoktartási kötelezettség alá esik. A Szolgáltató a jelen szerződésben kötelezettséget vállal a következő titoktartásra: Tilos üzleti titkot vagy magántitkot tisztességtelen módon megszerezni vagy felhasználni, valamint jogosulatlanul mással közölni, vagy nyilvánosságra hozni. Üzleti titok vagy magántitok tisztességtelen módon való megszerzésének minősül az is, ha az üzleti titkot a jogosult hozzájárulása nélkül, a vele – a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően – bizalmi viszonyban vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezték meg. Személyhez fűződő jogokat sért, aki ha magántitok vagy üzleti titok birtokába jut, azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon visszaél.

Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné.

Szolgáltató azt is vállalja, hogy a munkatársával a titoktartási kötelezettséget betartatja.

A Felek megállapodnak abban, hogy a felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni.

Jelen üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló, 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Jelen üzletszabályzat 2018. szeptember 27. napján lépett hatályba