VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CREFOPORT S.R.O. PRO POSKYTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH INFORMACÍ
ve smyslu § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen Všeobecné podmínky)
  1. Předmět Všeobecných podmínek

Tyto Všeobecné podmínky doplňují ustanovení Smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouvy) v oblasti poskytování hospodářských informací a souvisejících služeb a upravují podmínky pro poskytování hospodářských informací a souvisejících služeb společností Crefoport s.r.o., IČ 49615076, Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9,  zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. C21131 (dále jen „Crefoport“).

  1. Vymezení některých pojmů

2.1.      Klient
            Klientem se stává právnická nebo fyzická osoba, která s Crefoportem uzavřela Smlouvu.

2.2.      Smlouva
            Smlouva mezi Crefoportem a Klientem je platně uzavřena, je-li mezi Crefoportem a Klientem uzavřena Smlouva o poskytování služeb v písemné podobě nebo   byla ze strany Klienta vyplněna a podepsána platná Objednávka a tato byla doručena Crefoportu a ten ji neodmítne, nebo byla Smlouva uzavřena oboustranným (Klientem i Crefoportem) emailovým, online či písemným nabídnutých podmínek.

2.3.      Hospodářská informace a související služby (dále jen Informace) – je informace o podnikatelských subjektech (podnikatelích) podnikajících na území ČR a v zahraničí zpracovaná dle vlastního uvážení Crefoportu. S hospodářskými informacemi související služby jsou služby ve formě sledování firem (monitoring), výběrů a selekcí z databáze Crefoport a ostatní podobné služby poskytované Klientovi. Crefoport neodpovídá za úplnost Informace ani za její vyhodnocení Klientem. Obsah, struktura a ceny za poskytování jednotlivých druhů Informací a služeb jsou uvedeny v Ceníku služeb Crefoport (dále jen Ceník) nebo ve Smlouvě.

  1. Povinnosti Crefoportu

Crefoport:
–  bude vypracovávat Informace s obvyklou péčí;
–  sděluje třetím osobám jméno Klienta objednávajícího Informace pouze na základě přání Klienta
   Informace pouze na základě ání Klienta;

–  se zavazuje poskytovat Informace Klientovi za níže uvedených podmínek.

  1. Povinnosti Klienta

Informace jsou určeny pouze pro potřeby Klienta, který se zavazuje získané Informace ani jejich části nezveřejňovat, nesdělovat třetím osobám ani je jinak šířit.

  1. Online přístup k databázi Crefoport

5.1.      Crefoport zajišťuje přístup k Informacím zejména prostřednictvím internetu, kdy data a databáze jsou uložena na serveru Crefoport, na který má Klient přístup prostřednictvím klientských Online aplikací nebo webové služby (Online aplikace). Přístupy jsou umožněny výhradě na základě uživatelských přístupů (Uživatelské jméno a heslo), které Klientovi vystavuje Crefoport.

5.2.      Crefoport si vyhrazuje právo na neúplnost své databáze. Pokud informace není v Online databázi Crefoport obsažena, může ji Klient objednat elektronicky, prostřednictvím objednávkového formuláře. Informace mu bude dodána dle jeho volby vyznačené na formuláři a vyúčtována k datu dodání informace. 

5.3.      Uživatelské jméno a heslo k Online aplikacím nelze převést na třetí osobu, a to ani v rámci společnosti Klienta. Za škody vyplývající z této skutečnosti odpovídá Klient. Jeden Klient podnikatel může zažádat o uživatelské jméno a heslo pro libovolný počet osob.

5.4.       Za škody vyplývající ze ztráty uživatelského jména nebo hesla Klientem, jejich nedbalé správy či převodu na třetí osobu Klientem nese odpovědnost Klient. O zablokování Online uživatelského jména a hesla Klient požádá Crefoport písemnou formou, tato žádost musí být doručena běžnou poštou nebo emailem na customer@Crefoport.cz nebo Crefoport@Crefoport.cz . Ztrátu uživatelského jména nebo hesla lze ohlásit i telefonicky, ovšem tuto zprávu je nutné nejpozději do 3 pracovních dnů potvrdit písemně či emailem. Crefoport může realizovat zablokování v pracovních dnech v následujících hodinách: od pondělí do čtvrtku mezi 8.00-16.30 hod., v pátek mezi 8.00-15.30 hod. Žádosti o zablokování, které přicházejí v jiných termínech, má Crefoport možnost splnit od 8.00 hodin následujícího pracovního dne. Crefoport na sebe bere odpovědnost v případě, kdy po zablokování dojde ke stažení informací z databanky se zablokovaným uživatelským jménem. Takto vzniklé náklady za dodané Informace Klientovi nese Crefoport.

5.5.      Klient bere na vědomí, že v případě ukončení platnosti jím uzavřené Smlouvy bude platnost jeho uživatelského jména a hesla k Online aplikacím automaticky ukončena.

5.6.      Crefoport je oprávněn odepřít přístup Klientovi k Online databázi, pokud zjistí, že hospodářské informace jsou Klientem využívány nebo získávány způsobem, který není v souladu s právním řádem ČR nebo pokud ze strany Klienta byly porušeny podmínky Smlouvy nebo kdy objem přenesených dat nebo frekvence prováděných dotazů překročí obvyklou míru užití.

  1. Reklamace

6.1.      V případě pozdního poskytnutí Informace, bude cena za ní účtovaná přiměřeně snížena. Nárok na tuto slevu má Klient právo uplatnit u Crefoport ústně či písemně (vč. faxu a e-mailu) ve lhůtě 5 dnů od obdržení Informace. K pozdějšímu uplatnění tohoto nároku nebude přihlíženo.

6.2.      Klient se při pozdním poskytnutí Informací nemůže dovolávat jiných kompenzací, než přiměřeného snížení ceny. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

6.3.      Klient nemá nárok na slevu v případě, že prodlení Crefoportu bylo způsobeno výhradně z důvodů spočívajících na straně Klienta (např. chybné zadání údajů o zkoumaném subjektu).

6.4.      V případě, že k prodlení došlo jak z důvodů spočívajících na straně Crefoportu, tak z důvodů spočívajících na straně Klienta bude cena Informace též přiměřeně snížena, a to s přihlédnutím k míře zavinění obou stran.

  1. Odpovědnost za škodu

Za škodu způsobenou porušením své smluvní povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo těchto Všeobecných podmínek odpovídá Crefoport maximálně do výše 1 mil. Kč. Crefoport odpovídá pouze za škodu, kterou způsobil informací nebo radou vědomě (§ 2950 NOZ).

  1. Změna a platnost Všeobecných podmínek

Crefoport je oprávněn Všeobecné podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. O takových změnách je však povinen Klienta písemně informovat nejméně dva měsíce před nabytím jejich účinnosti. Pokud Klient se změnou Všeobecných podmínek nesouhlasí, je oprávněn změnu odmítnout a Smlouvu vypovědět s účinností ke dni nabytí účinnosti nových (změněných) Všeobecných podmínek, tato výpověď však musí být Crefoportu doručena nejméně 3 týdny před tímto datem. Vypořádání vzájemných vztahů vzniklých mezi stranami za účinnosti původních Všeobecných podmínek se řídí původními Všeobecnými podmínkami.

  1. Změna Ceníku

Crefoport je oprávněn měnit Ceník služeb Crefoport. O takové změně musí Klienta vyrozumět nejméně dva měsíce před nabytím její účinnosti. Přesáhne-li nárůst cen uvedených v Ceníku 10%, má Klient právo na vypovězení Smlouvy. Písemnou výpověď je nutno doručit Crefoportu nejpozději 3 týdny před nabytím účinnosti změny Ceníku, jinak se k ní nepřihlíží. Crefoport se zavazuje, že ke změnám Ceníku (s výjimkou změn čistě formálního charakteru) nepřistoupí víc jak jedenkrát ročně.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.7.2018